Αθήνα, 12/02/2024

Αριθ. Πρωτ.: 24/3966

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η «The Home Project» (ΤΗΡ), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπου παρέχονται ολιστικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

Στόχος του έργου είναι η λειτουργία Δομών στο πλαίσιο των οποίων θα προσφέρονται υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, όπως ανάγκες σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, καθώς και υλικής, ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η «The Home Project» προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Διοικητικά Υπεύθυνου πλήρους απασχόλησης στην Αττική.

Το επιλεχθέν άτομο θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης. Ο εργαζόμενος/η θα εργάζεται σε σταθερό ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου και αργιών), κατά την πρωινή βάρδια του Κ.Φ.Α.Α.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων ο/η υπάλληλος αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά́ και οικονομικά θέματα του Κ.Φ.Α.Α..
 • Διαχειρίζεται και ανανεώνει τις προμήθειες του Κ.Φ.Α.Α. σε αναλώσιμα και υλικά, αποθηκεύει και καταγράφει τα παραπάνω.
 • Διεκπεραιώνει τις διοικητικές, διαχειριστικές, γραμματειακές και οικονομικές υποθέσεις του Κ.Φ.Α.Α., ιδίως δε την τήρηση αρχείου με τις δαπάνες και την έκδοση παραστατικών για κάθε συναλλαγή́ μεταξύ́ του Κ.Φ.Α.Α. και οποιουδήποτε φυσικού́ και νομικού́ προσώπου.
 • Τηρεί το αρχείο των ατομικών φακέλων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας και των εθελοντών.
 • Αναπαράγει έγγραφα και διακινεί την αλληλογραφία
 • Φροντίζει για την ορθή απονομή της χρηματικής ενίσχυσης στους ωφελούμενους και τηρεί των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων καταβολής του.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή/και τίτλους σπουδών ειδικότητας πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός (1) έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
 • Επιπλέον πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης
 • Γνώση μίας ή περισσοτέρων από τις εξής γλώσσες/διαλέκτους: Αραβικά, Φαρσί, Νταρί, Ουρντού / Παστού, Σομάλι

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω μέσω της πλατφόρμας Indeed:

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 26/02/2024

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η αρχική αξιολόγηση θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή του φορέα και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού μηνύματος σε συνέντευξη. Σε περίπτωση επιλογής για κάλυψη της θέσης, ο/η Διοικητικά Υπεύθυνος/η θα πρέπει να προσκομίσει (επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία αξιολόγησης) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (για τους/τις Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ), ταυτότητα ομογενούς (για τους/τις Έλληνες/ιδες ομογενείς) ή φωτοαντίγραφο της νόμιμης άδειας παραμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών (π.χ. ταυτότητα αναγνωρισμένου πρόσφυγα, δελτίου αιτούντος άσυλο).
 • Αποδεικτικά των μορφωτικών και επαγγελματικών του προσόντων (πτυχίο, πιστοποιήσεις κλπ)
 • Βεβαίωση της εργασιακής εμπειρίας

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία) κριτηρίων:

 • Γνώση βασικής ξένης γλώσσας πέραν των Αγγλικών [από τις γλώσσες που ορίζονται ως επιθυμητές στην περιγραφή της θέσης]
 • Επιπλέον πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο της θέσης
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης
 • Συνέντευξη

Η λίστα κατάταξης όσων κληθούν σε συνέντευξη θα αναρτηθεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στον ιστότοπο της εταιρείας (http://www.homeproject.org/)

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

 

Back to voices

Share article