Αθήνα, 16/06/2023

Αριθ. Πρωτ.: 23/3302

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η «The Home Project» (ΤΗΡ), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπου παρέχονται ολιστικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και θα είναι διάρκειας 12 μηνών.

Στόχος του έργου είναι η λειτουργία Δομών στο πλαίσιο των οποίων θα προσφέρονται υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, όπως ανάγκες σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, καθώς και υλικής, ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η «The Home Project» προκηρύσσει 2 θέσεις εργασίας Εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης στην Αττική. Το λεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης. Ο εργαζόμενος/η θα εργάζεται σε κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου και αργιών), κατά την πρωινή και απογευματινή βάρδια του Κ.Φ.Α.Α.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 • Διευκόλυνση πρόσβασης των ωφελούμενων παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενισχυτικής διδασκαλίας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων ο/η Εκπαιδευτικός:

 • Αναγνωρίζει το μαθησιακό επίπεδο κάθε φιλοξενούμενου ανηλίκου και καταρτίζει το σχετικό ατομικό εκπαιδευτικό του σχέδιο.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί όλες τις εκπαιδευτικού χαρακτήρα προγράμματα και ενισχυτικής διδασκαλίας που περιλαμβάνονται στο Κ.Φ.Α.Α.. Προτεραιότητα δίνεται στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
 • Διευκολύνει την πρόσβαση στη σχολική και τυπική εκπαίδευση ή/και στην επαγγελματική κατάρτιση, ενώ συνάμα παρακολουθεί τη φοίτηση τους στην τυπική εκπαίδευση.
 • Υποστηρίζει τη σχολική ή επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Υποστηρίζει και υλοποιεί δράσεις άτυπης εκπαίδευσης (πχ βασικές δεξιότητες, γλώσσες, υπολογιστές, κλπ.), δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμού και ψυχαγωγίας.
 • Λειτουργεί ως «πρόσωπο αναφοράς», ανάλογα με την ηλικία του παιδιού που υποστηρίζει και παρακολουθεί τη συνολική πορεία του παιδιού και το συνδέει με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Κ.Φ.Α.Α. βασίζοντας τη σχέση του με το παιδί στην κατανόηση και στο σεβασμό.
 • Διοργανώνει ομαδικές δραστηριότητες ερευνητικού χαρακτήρα.
 • Οργανώνει ομάδες ενδιαφερόντων (αθλητισμός, κινηματογράφος, κλπ.) που θα έχουν σταθερή λειτουργία και θα είναι ανοικτές σε όποιο παιδί θελήσει να συμμετάσχει οποιαδήποτε στιγμή.
 • Αξιοποιεί εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικές, ιδίως διαπολιτισμικής κατεύθυνσης.
 • Λειτουργεί καλλιτεχνικά εργαστήρια-ομάδες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μεθόδων art therapy, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές εκδρομές.
 • Μεριμνά για την ένταξη των ανηλίκων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ αναπτύσσει δραστηριότητες για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου τους χρόνου.
 • Επεξηγεί τη σημασία της εκπαίδευσης, της ένταξης του παιδιού στο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα εάν είναι έως 15 ετών, και της υποχρέωσής του για παρακολούθηση εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, όπως προκύπτει από το Π.Δ. 220/2007..

Ο/Η Εκπαιδευτικός:

 • Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
 • Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του Κ.Φ.Α.Α. και των όσων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις
 • Αναφέρεται στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Συντονιστή του Κ.Φ.Α.Α.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών που αντιστοιχεί σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, αντικειμένου που να ανταποκρίνεται στην ηλικία και τις ανάγκες των ανηλίκων.
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή/και τίτλους σπουδών ειδικότητας πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός (1) έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας σε θέση σχετική με τα προαναφερθέντα καθήκοντα και ιδιαίτερα σε σχέση με διδασκαλία σε διαπολιτισμικές τάξεις, διδασκαλία ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, οργάνωση και λειτουργία δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες/ριες πρόσφυγες-αιτούντες/σες άσυλο, ασυνόδευτα ανήλικα άτομα.
 • Επιπλέον πτυχίο ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο και ιδιαίτερα σε θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, μάθησης και διδασκαλίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφηβείας/παιδικής ηλικίας ή και σε συνδυασμό με τη μετανάστευση.
 • Γνώση μίας ή περισσοτέρων από τις εξής γλώσσες/διαλέκτους: Αραβικά, Φαρσί, Νταρί, Ουρντού / Παστού, Σομαλί

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω σε αντίστοιχο σύνδεσμο που θα δημιουργηθεί μέσω της πλατφόρμας Indeed:

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 30/06/2023, ήτοι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η αρχική αξιολόγηση θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή του φορέα και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε συνέντευξη, στην οποία θα πρέπει να προσκομίσουν (επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία αξιολόγησης) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (για τους/τις Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ), ταυτότητα ομογενούς (για τους/τις Έλληνες/ιδες ομογενείς) ή φωτοαντίγραφο της νόμιμης άδειας παραμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών (π.χ. ταυτότητα αναγνωρισμένου πρόσφυγα, δελτίου αιτούντος ασύλο).
 • Αποδεικτικά των μορφωτικών και επαγγελματικών τους προσόντων (πτυχίο, πιστοποιήσεις κλπ)
 • Βεβαίωση της εργασιακής εμπειρίας

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία) κριτηρίων

 • Γνώση βασικής ξένης γλώσσας πέραν των Αγγλικών [από τις γλώσσες που ορίζονται ως επιθυμητές στην περιγραφή της θέσης] (Καλή γνώση = 2 Β2, Πολύ καλή = 4 C1, Κατά μέγιστο 12 βαθμοί)
 • Επιπλέον πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο της θέσης (4 ανά σχετικό πτυχίο / μεταπτυχιακό / διδακτορικό τίτλο. Κατά μέγιστο 8 βαθμοί)
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης (2 βαθμοί για κάθε εξάμηνο σχετικής εμπειρίας μέχρι σύνολο 20 βαθμών για 10 εξάμηνα εμπειρίας)
 • Συνέντευξη (Μέχρι 35 βαθμοί)


Η λίστα κατάταξης όσων κληθούν σε συνέντευξη θα αναρτηθεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στον ιστότοπο της εταιρείας (http://www.homeproject.org/)

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να υποβάλετε αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 30/06/2023

Back to voices

Share article