Αθήνα, 01/09/2023

Αριθ. Πρωτ.: 23/3452

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 1 ΘΕΣΗΣ HR OFFICER ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η «The Home Project» (ΤΗΡ), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπου παρέχονται ολιστικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Στόχος της ΤΗΡ είναι η λειτουργία Δομών στο πλαίσιο των οποίων θα προσφέρονται υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, όπως ανάγκες σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, καθώς και υλικής, ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η «The Home Project» προκηρύσσει 1 θέση HR Officer πλήρους απασχόλησης στην Αττική. Το επιλεχθέν άτομο θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης. Ο εργαζόμενος/η θα εργάζεται σε σταθερό ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:

 • Υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών και διαδικασιών που σχετίζονται με το σύνολο των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υποστήριξη στη συμμόρφωση του οργανισμού με τις εργασιακές, νομικές, συμβατικές ή καταστατικές διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Οργάνωση και ενημέρωση των αρχείων/φακέλων και των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων του προσωπικού (προσλήψεις, προαγωγές, άδειες, απολύσεις κοκ.)
 • Συμμετοχή σε όλο τον κύκλο της διαδικασίας πρόσληψης νέου προσωπικού (περιγραφές θέσεων εργασίας, δημοσίευση αγγελιών εργασίας, συλλογή και εξέταση βιογραφικών (screening), προγραμματισμός συνεντεύξεων, τελική επιλογή υποψηφίων, κοκ.)
 • Υποστήριξη στη δημιουργία και κατάρτιση των συμβάσεων κάθε νέου εργαζόμενου, την ανανέωση/τροποποίηση τους, καθώς και τυχόν λύση αυτών.
 • Διαχείριση και συλλογή αρχείων που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (παρακολούθηση αδειών/τήρηση βιβλίου αδειών, παρουσιολόγια, timesheets, πρόγραμμα εργασίας εργαζομένων κοκ.).
 • Άμεση συνεργασία και επικοινωνία με τους Συντονιστές και τους Διοικητικά Υπεύθυνους των ΚΦΑΑ, καθώς και καθημερινή καθοδήγηση και συμβουλευτική σε θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.
 • Διαχείριση πλατφόρμας ΕΡΓΑΝΗ
 • Υποστήριξη στη διαδικασία έκδοσης μισθοδοσίας
 • Διαχείριση της πλατφόρμας του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).
 • Διαχείριση λογισμικών Human Resources Information System (HRIS)
 • Τήρηση φακέλων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας.
 • Καθημερινή διεκπεραίωση ερωτήσεων και υποστήριξη σε καθημερινά εργασιακά ζητήματα του προσωπικού (βεβαιώσεις εργοδότη, βεβαιώσεις προς δημόσιους φορείς κοκ.).
 • Άλλα καθήκοντα όπως αυτά οριστούν.

Ο/Η HR Officer:

 • Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
 • Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις.
 • Αναφέρεται στον/στην Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού (Head of HR) του οργανισμού

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο (Πτυχίο Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων κτλ.)
 • Εξειδίκευση ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (C2) προφορικά και γραπτά.
 • Έμπειρος χρήστης Η/Υ και προγραμμάτων MS Office.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώση της εργατικής νομοθεσίας

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Εξοικείωση με λογισμικά Human Resources Information System (HRIS). Προτιμητέα η γνώση του Softone.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω στην αγγελία που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Indeed: 

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

Για να στείλετε την αίτησή σας, ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 15/09/2023, ήτοι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Back to voices

Share article