Αθήνα, 27/06/2023

Αριθ. Πρωτ.: 23/3328

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η «The Home Project» (ΤΗΡ), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπου παρέχονται ολιστικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και θα είναι διάρκειας 12 μηνών.

Στόχος του έργου είναι η λειτουργία Δομών στο πλαίσιο των οποίων θα προσφέρονται υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, όπως ανάγκες σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, καθώς και υλικής, ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η «The Home Project» προκηρύσσει 4 θέσεων εργασίας νομικού συμβούλου/ δικηγόρου πλήρους απασχόλησης στην Αττική. Το επιλεχθέν άτομο θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (σύμβαση έμμισθης εντολής) διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης. Ο/Η εργαζόμενος θα εργάζεται σε σταθερό ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων ο/η υπάλληλος αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Παρέχει νομική συμβουλευτική, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, επί των υποθέσεων των φιλοξενουμένων, σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που αφορούν στη νομική κατάσταση των φιλοξενούμενων ανηλίκων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους. Ειδικότερα κάθε απαραίτητη νομική υποστήριξη στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου ή και άλλων σχετικών διαδικασιών ένταξης (εργασιακής ή άλλης φύσης).
 • Τηρεί φάκελο με το νομικό ιστορικό του κάθε φιλοξενούμενου.
 • Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό, σύμφωνα με τα γεγονότα και τις ανάγκες που προκύπτουν, επιδεικνύοντας πάντα θετικό και συνεργατικό πνεύμα.
 • Διοργανώνει, κατόπιν συνεργασίας με τον συντονιστή και κατά περίπτωση τον επίτροπο, ατομικές και ομαδικές (τακτές ή έκτακτες) συναντήσεις/ομαδικές ενημερωτικές συνεδρίες για τα δικαιώματα των ανηλίκων, καθώς και για θέματα που αφορούν στη νομική τους κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους (πχ. διαδικασίες ασύλου, οικογενειακής επανένωσης προγράμματα μετεγκατάστασης, κ.ο.κ.).
 • Παρέχει νομική συνδρομή κατά τη διαδικασία εξέτασης ενός αιτήματος διεθνούς προστασίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό εξέτασης ενός αιτήματος οικογενειακής επανένωσης, υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει του Κώδικα Μετανάστευσης και σε όποια άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία προβλέπεται η νομική συνδρομή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Παραπέμπει, σε συνεργασία με τον κατά περίπτωση επίτροπο, σε προγράμματα δωρεάν παροχής νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης, υποθέσεων ανηλίκων, για τις οποίες απαιτείται παράσταση σε διοικητικό, ποινικό ή πολιτικό δικαστήριο ή και η σύνταξη δικογράφων και υπομνημάτων.
 • Ενημερώνει άμεσα για καταστάσεις, που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, για συμβάντα που εκφεύγουν της δικής του αρμοδιότητας και για κάθε άλλη έκτακτη κατάσταση, που απαιτεί καθοδήγηση, κατεύθυνση και ειδικό χειρισμό – ακολουθεί δε τις οδηγίες, που του δίδονται.

Ο/Η Υπάλληλος :

 • Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
 • Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του Κ.Φ.Α.Α. και των όσων ορίζονται στον Εσωτερικό
 • Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις.
 • Αναφέρεται στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Συντονιστή του Κ.Φ.Α.Α.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ Νομικών Επιστημών.
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή/και τίτλους σπουδών ειδικότητας πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή/και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Η συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) ετών συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας σε θέση σχετική με τα προαναφερθέντα καθήκοντα και τουλάχιστον έξι (6) μηνών πρακτικής γνώσης σε θέματα και υποθέσεις ασύλου και μετανάστευσης
 • Επιπλέον Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο.
 • Γνώση μίας ή περισσοτέρων από τις εξής γλώσσες/διαλέκτους: Αραβικά, Φαρσί, Νταρί, Ουρντού / Παστού, Σομαλί

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω σε αντίστοιχο σύνδεσμο που θα δημιουργηθεί μέσω της πλατφόρμας Indeed:

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 7/7/2023, ήτοι 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η αρχική αξιολόγηση θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή του φορέα και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού μηνύματος σε συνέντευξη, στην οποία θα πρέπει να προσκομίσουν (επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία αξιολόγησης) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (για τους/τις Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ), ταυτότητα ομογενούς (για τους/τις Έλληνες/ιδες ομογενείς) ή φωτοαντίγραφο της νόμιμης άδειας παραμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών (π.χ. ταυτότητα αναγνωρισμένου πρόσφυγα, δελτίου αιτούντος άσυλο).
 • Αποδεικτικά των μορφωτικών και επαγγελματικών τους προσόντων (πτυχίο, πιστοποιήσεις κλπ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή/και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο δικηγορικό σύλλογο
 • Βεβαίωση της εργασιακής εμπειρίας

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία) κριτηρίων:

 • Γνώση βασικής ξένης γλώσσας πέραν των Αγγλικών [από τις γλώσσες που ορίζονται ως επιθυμητές στην περιγραφή της θέσης] (Καλή γνώση = 2 Β2, Πολύ καλή = 4 C1, Κατά μέγιστο 12 βαθμοί)
 • Επιπλέον πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο της θέσης (4 ανά σχετικό πτυχίο / μεταπτυχιακό / διδακτορικό τίτλο - Κατά μέγιστο 8 βαθμοί)
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης (2 βαθμοί για κάθε εξάμηνο σχετικής εμπειρίας μέχρι σύνολο 20 βαθμών για 10 εξάμηνα εμπειρίας)
 • Συνέντευξη (Μέχρι 35 βαθμοί)

Η λίστα κατάταξης όσων κληθούν σε συνέντευξη θα αναρτηθεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στον ιστότοπο της εταιρείας (http://www.homeproject.org/)

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να υποβάλετε αίτηση.

Back to voices

Share article