Η «The Home Project» (ΤΗΡ), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπου παρέχονται ολιστικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και θα είναι διάρκειας 12 μηνών.

Στόχος του έργου είναι η λειτουργία Δομών στο πλαίσιο των οποίων θα προσφέρονται υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, όπως ανάγκες σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, καθώς και υλικής, ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η «The Home Project» προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Φροντιστή/τριας μερικής απασχόλησης στην Αττική ως ακολούθως:

Τίτλος θέσης

Κωδικός Θέσης

Αριθμός θέσεων

Φροντιστής/ρια

Φ

1

Το επιλεχθέν άτομο θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου αρχικής διάρκειας 4 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης. Ο εργαζόμενος/η θα εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο κατά τις ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου και αργιών).

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων ο/η υπάλληλος αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Μεριμνά για την τήρηση ασφάλειας, υγιεινής και καθαριότητας όλων των χώρων, και εκπαιδεύοντας παράλληλα τους νέους στην προαγωγή τήρησης άριστων συνθηκών διαβίωσης.
 • Καθαρίζει καθημερινά όλους τους κοινόχρηστους χώρους, το γραφείο, την κουζίνα, την αποθήκη, τις τουαλέτες και τους εξωτερικούς χώρους της δομής.
 • Καθαρίζει τα δωμάτια των φιλοξενούμενων μία φορά την εβδομάδα.
 • Εκπαιδεύει τους φιλοξενούμενους στο πλύσιμο των ρούχων και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των μικρότερων παιδιών – 12 ετών αναλαμβάνει την εργασία αυτή.
 • Επιβλέπει την υγιεινή και καθαριότητα στις ντουλάπες των παιδιών και τους υποδεικνύει τους κατάλληλους τρόπους λειτουργικής τακτοποίησης και αποθήκευσης, σε κοινή παρουσία με τον Κοινωνικό Λειτουργό και βέβαια με το παιδί.
 • Ενημερώνει άμεσα για καταστάσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, για συμβάντα που εκφεύγουν της δικής του αρμοδιότητας και για κάθε άλλη έκτακτη κατάσταση, που απαιτεί καθοδήγηση, κατεύθυνση και ειδικό χειρισμό – ακολουθεί δε τις οδηγίες, που του δίδονται.

Ο/Η Υπάλληλος :

 • Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
 • Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας της Δομής και του προγράμματος.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις
 • Αναφέρεται στον Συντονιστή της Δομής.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Απολυτήριο Λυκείου
 2. Καλή γνώση αγγλικής από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα (Β2 ή C2).
 3. Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Internet) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα.
 4. Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες σε συναφείς θέσεις

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών (Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή ΤΕΙ αντίστοιχου τομέα ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής)
 2. Προηγούμενη εμπειρία ενασχόλησης με την ομάδα στόχου ή/ και με ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
 3. Γνώση μίας ή περισσοτέρων από τις εξής γλώσσες/διαλέκτους: Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί, Νταρί, Ουρντού / Παστού

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω σε αντίστοιχο σύνδεσμο που θα δημιουργηθεί μέσω της πλατφόρμας workable:

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 12/10/2022, ήτοι 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η αρχική αξιολόγηση θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή του φορέα και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού μηνύματος σε συνέντευξη, στην οποία θα πρέπει να προσκομίσουν (επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία αξιολόγησης) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (για τους/τις Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ), ταυτότητα ομογενούς (για τους/τις Έλληνες/ιδες ομογενείς) ή φωτοαντίγραφο της νόμιμης άδειας παραμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών (π.χ. ταυτότητα αναγνωρισμένου πρόσφυγα, δελτίου αιτούντος άσυλο).
 2. Αποδεικτικά των μορφωτικών και επαγγελματικών τους προσόντων (πτυχίο, πιστοποιήσεις κλπ)
 3. Βεβαίωση της εργασιακής εμπειρίας

Επισήμανση

Οι τρόποι απόδειξης των παραπάνω κριτηρίων περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα. Οι  προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερομένων και υποβαλλομένων προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι η ψευδής δήλωση ή απόκρυψη των στοιχείων επιφέρει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε περίπτωση επιλογής για κάλυψη της θέσης, ο/η Επιστάτης/τρια θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου των τελευταίων τριών (3) μηνών, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο/η υποψήφιος/α απασχολούμενος/η δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης , αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου είναι απαραίτητο στοιχείο για την πρόσληψη οποιουδήποτε εργαζομένου έρχεται σε επαφή με ανηλίκους και συνεπώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατατεθεί στο ΚΣΠΜ-ERP πριν οποιαδήποτε πρόσληψη. Σε περίπτωση μη παροχής αποσπάσματος ποινικού μητρώου οποιαδήποτε απόφαση πρόσληψης ακυρώνεται και o φορέας προχωρά στην πρόσληψη του επομένου στη λίστα αξιολόγησης υποψηφίου.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία)  κριτηρίων,

Κριτήρια

Βαθμός

Γνώση βασικής ξένης γλώσσας [από τις γλώσσες που ορίζονται ως επιθυμητές στην περιγραφή της θέσης]

Καλή γνώση = 2 Β2

Πολύ καλή   = 4 C1

Κατά μέγιστο 12 βαθμοί

Πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης

4 ανά σχετικό πτυχίο / μεταπτυχιακό / διδακτορικό τίτλο

Κατά μέγιστο 8 βαθμοί

Εμπειρία

Βαθμός

Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης: Σημ: δεν βαθμολογείται το 1 εξάμηνο υποχρεωτικής εμπειρίας για κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων της θέσης

2 βαθμοί για κάθε εξάμηνο σχετικής εμπειρίας μέχρι σύνολο 20 βαθμών για 10 εξάμηνα εμπειρίας.

Συνέντευξη

Βαθμός

 

Μέχρι 35 βαθμοί

 

Η λίστα κατάταξης όσων κληθούν σε συνέντευξη θα αναρτηθεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στον ιστότοπο της εταιρείας (http://www.homeproject.org/)

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) πολίτες τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και το τεκμηριώνουν επαρκώς.

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Έγγραφο Πιστοποίησης Προσωπικών Στοιχείων.

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων  εγγράφων από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα  στοιχεία  της  ταυτότητας, όπως  σχετική  προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, άδεια διαμονής κοκ. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης.

2) Τίτλοι Σπουδών

Όλοι οι υποψήφιοι προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

3) Βεβαιώσεις- Πιστοποιητικά

Δικαιολογητικά Απόδειξης Εμπειρίας

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων για όλες τις θέσεις.

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης
 • Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00, συνεδρίασε στην Αθήνα και στα γραφεία της The HOME Project, η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού με σκοπό την αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων θέσεως Φροντιστή/Φροντίστριας μερικής απασχόλησης, με σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Home Project"» με Κωδικό ΟΠΣ 5168331 στο «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» και με διάρκεια υλοποίησης από 1/2/2022 έως και 31/01/2023, αποτελούμενη από τους:

 • Παλαιολόγο Αναστάσιο, Head of HR & Administrative Support της The HOME Project, ως πρόεδρο.
 • Φώτης Παρθενίδης, Κοινωνικός Λειτουργός και Υπεύθυνος της Μονάδος Παιδικής Προστασίας της The HOME Project, ως μέλος.
 • Νεφέλη Παππά Κρόσε, Financial & Administrative Assistant της The HOME Project, ως μέλος.

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών των είκοσι έναν (21) υποψηφίων για τη θέση του Φροντιστή/Φροντίστριας μερικής απασχόλησης που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό HRM του οργανισμού, οι 8 υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, οδηγήθηκαν αυτόματα στη διαδικασία των συνεντεύξεων απομακρυσμένα μέσω zoom.

Με βάση τα στοιχεία μοριοδότησης των συμμετεχόντων, που προέκυψαν από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη και μετά τις σχετικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, o πίνακας κατάταξης για την κάλυψη της θέσης του Φροντιστή/Φροντίστριας μερικής απασχόλησης διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

α/α

Ονοματεπώνυμο

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

 
 

1

P.A.

73

 

2

B.Π.

71

 

3

Μ.Μ.

66

 

4

Χ.Α.

65

 

5

Μ.Γ.

63

 

6

Ν.Κ.

59

 

7

Χ.Δ.

55

 

8

S.B.

43

 

Τα μέλη της επιτροπής

 • Παλαιολόγος Αναστάσιος, πρόεδρος
 • Φώτης Παρθενίδης, μέλος
 • Νεφέλη Παππά Κρόσε, μέλος

 

Back to voices

Share article