Αθήνα, 01/09/2023

Αριθ. Πρωτ.: 23/3451

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η «The Home Project» (ΤΗΡ), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπου παρέχονται ολιστικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Στόχος της ΤΗΡ είναι η λειτουργία Δομών στο πλαίσιο των οποίων θα προσφέρονται υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, όπως ανάγκες σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, καθώς και υλικής, ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η «The Home Project» προκηρύσσει 1 θέση Υπεύθυνου Προμηθειών πλήρους απασχόλησης στην Αττική. Το επιλεχθέν άτομο θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης. Ο εργαζόμενος/η θα εργάζεται σε σταθερό ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:

 • Καταγραφή των αναγκών του οργανισμού και των ΚΦΑΑ σε επίπεδο προμηθειών βάσει των υλοποιούμενων έργων
 • Οργάνωση διαδικασιών προμηθειών - Διαχείριση της συνολικής διαδικασίας προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των σχετικών προκηρύξεων, επικοινωνίας / διευθέτησης ζητημάτων με τους προμηθευτές και επιβεβαίωσης έγκαιρων παραδόσεων.
 • Συμμετοχή σε επιτροπές αποσφράγισης προσφορών - Έλεγχος των προσφορών και των δικαιολογητικών των προσφερόντων - Τήρηση των φακέλων των προσφορών/προσκλήσεων - Ανάρτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως απαιτείται.
 • Διεξαγωγή έρευνας για την αναζήτηση προϊόντων και προμηθευτών με κριτήρια τον χρόνο παράδοσης και την ποιότητα των αγαθών
 • Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων με προμηθευτές.
 • Διαπραγμάτευση και διαχείριση συμφωνιών με προμηθευτές και μεταφορικές εταιρείες με στόχο την εξασφάλιση συμφερόντων οικονομικά όρων.
 • Διαχείριση αποθεμάτων.
 • Επικοινωνία με τους Συντονιστές και τους Διοικητικά Υπεύθυνους των ΚΦΑΑ, σχετικά με τα αποθέματα και την έγκαιρη παράδοση των προμηθειών/αγαθών. Ενημέρωση σχετικά με χρόνους παράδοσης αγορών, καθυστερήσεις παραδόσεων και λεπτομέρειες συναφείς των αγορών.
 • Συνεργασία με το λογιστήριο για τον προγραμματισμό των πληρωμών, την τήρηση του προϋπολογισμού, τις τιμολογήσεις κτλ
 • Επανεξέταση υπαρχουσών συμβάσεων με προμηθευτές με σκοπό να διασφαλιστεί ποιοτική συνεργασία μαζί τους.
 • Άλλα καθήκοντα όπως αυτά οριστούν.

Ο/Η Υπεύθυνος Προμηθειών:

 • Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
 • Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις.
 • Αναφέρεται στον/στην Οικονομικό Διευθυντή (CFO) του οργανισμού

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο (σπουδές σε οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κτλ.)
 • Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών.
 • Γνώση της νομοθεσίας προμηθειών του Δημοσίου με βάση τον Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), καθώς και της διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισμών.
 • Εμπειρία στη διαχείριση της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ή/και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (C2) προφορικά και γραπτά.
 • Έμπειρος χρήστης Η/Υ και προγραμμάτων MS Office.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Δημιουργική σκέψη και αποτελεσματικότητα στην εξεύρεση λύσεων

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή ειδίκευση στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Γνώση βασικών αρχών λογιστικής και τραπεζικών συναλλαγών

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω σε αντίστοιχο σύνδεσμο που θα δημιουργηθεί μέσω της πλατφόρμας Indeed:

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

Ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο για να στείλετε την αίτησή. 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 15/09/2023, ήτοι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Back to voices

Share article