ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων (12/01/2024)

Διακήρυξη Προμήθειας Ειδών Ένδυσης

Παράρτημα Ι - Αντικείμενο Σύμβασης

Παράρτημα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Παράρτημα ΙΙΙ - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής & Εκτέλεσης

Παράρτημα IV - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα V - Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα VI - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων (29/11/2023)

Διακήρυξη Προμήθειας Προϊόντων Διατροφής

Παράρτημα Ι - Αντικείμενο Σύμβασης

Παράρτημα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Παράρτημα ΙΙΙ - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής & Εκτέλεσης

Παράρτημα IV - Σχέδιο Συμφωνητικού 

Παράρτημα V - Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα VI - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

ΙΣτορικο

Διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων (05/09/2023)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Ανάδειξη Αναδόχου Προμήθειας Τροφίμων - Αιγαίον Προμηθευτική Τροφίμων Ε.Π.Ε.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Ανάδειξη Αναδόχου Προμήθειας Τροφίμων - ΑΜΑΝΤΑ  Α.Ε.