ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Το να δίνουμε φωνή στους ίδιους τους πρόσφυγες έχει καίρια σημασία για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ένα θεραπευτικό εργαλείο για ανθρώπους που, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία να ακουστούν.

Υποστηρίζουμε και προωθούμε ιστορίες των παιδιών που φροντίζουμε (χρησιμοποιώντας ηχητικά και οπτικά μέσα καθώς και κείμενα) που υιοθετούν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για να ευαισθητοποιήσουν και να δώσουν φωνή σε αυτούς που δεν έχουν.

The planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds.

Dalai Lama