Περιγραφή Θέσης

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Λογιστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Α) Επίβλεψη Λογιστηρίου

 • Έλεγχος βιβλίων
 • Έλεγχος παραστατικών
 • Παρακολούθηση και έλεγχος προγραμμάτων

Β) Μισθοδοσία

 • Έκδοση μισθοδοσίας συνολικά ανά μήνα και κατ’ άτομο
 • Σύνταξη και υποβολή των Εντύπων ΕΡΓΑΝΗ-ΣΕΠΕ
 • Συμπλήρωση βιβλίου αδειών
 • Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ ανά μήνα, παρακρατουμένων Φόρων, Φόρων Δωρεών, λοιπών τελών κ.λπ.
 • Τέλος έτους: Εκκαθαριστική Δήλωση εργαζομένων και συμφωνία
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών εργαζομένων για ΔΟΥ
 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας
 • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ

Γ) Δηλώσεις εισοδήματος (Ν, Ε2, Ε3) ετησίως

Δ) Κατάρτιση ετήσιου Ισολογισμού – Απολογισμού και περιοδικές αναφορές για την πορεία των εσόδων-εξόδων προς τη διοίκηση

Ε) Υποστήριξη - Συμβουλευτική

 • Επίλυση καθημερινών προβλημάτων
 • Ενημέρωση για νέες νομοθεσίες
 • Ενημέρωση για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Ζ) Γενικά

 • Λογιστικό κλείσιμο μήνα / έτους
 • Συμφωνία τραπεζών
 • Σε άμεση συνεργασία με τον COO της οργάνωσης, εκπροσωπεί την οργάνωση στις αρχές σχετικά με θέματα του τμήματος και είναι υπεύθυνος για τον οικονομικό έλεγχο από δωρητές και ορκωτούς ελεγκτές
 • Αναφέρεται στον COO της οργάνωσης

Βασικές Απαιτήσεις:

Κάποιος:

 • Αφοσιωμένος στις αρχές και τις αξίες της οργάνωσης
 • Με ισχυρά οργανωτικά και διοικητικά προσόντα
 • Ικανός/ή να τηρεί εμπιστευτικές πληροφορίες
 • Με εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα και ικανός να διεκπεραιώνει εντός των προθεσμιών και εντός καθορισμένων προτύπων
 • Κάτοικος Αθήνας, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Προηγούμενη Εμπειρία:

 • Πτυχίο ανωτάτης σχολής λογιστικής, οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων
 • Πιστοποιημένη γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Άριστη γνώση χειρισμού taxisnet
 • Πολύ καλή γνώση στη διαχείριση ERP συστημάτων-λογισμικού οικονομικών εφαρμογών και εφαρμογών μισθοδοσίας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών Ms Office
 • Πολύ καλή γνώση της Φορολογικής, Ασφαλιστικής και Εργατικής Νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ)
 • Δικαίωμα υπογραφής Λογιστή Α΄ Τάξης ΟΕΕ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του φοροτεχνικού ΟΕΕ
 • Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η γνώση των σχετικών κανονισμών με χορηγίες / δωρεές

Back to voices

Share article