Αθήνα, 14/02/2024

Αριθ. Πρωτ.: 24/3982

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΑ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η «The Home Project» (ΤΗΡ), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπου παρέχονται ολιστικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

Στόχος του έργου είναι η λειτουργία Δομών στο πλαίσιο των οποίων θα προσφέρονται υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, όπως ανάγκες σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, καθώς και υλικής, ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η «The Home Project» προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Μάγειρα/Μαγείρισσας μερικής απασχόλησης στην Αττική.

Το επιλεχθέν άτομο θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου αρχικής διάρκειας 9 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης. Ο εργαζόμενος/η θα εργάζεται σε σταθερό ωράριο 20 ώρες την εβδομάδα, 3 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου και αργιών), κατά την πρωινή βάρδια του Κ.Φ.Α.Α.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΑ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑΣ

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων ο/η υπάλληλος αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Συνεργάζεται με τον Συντονιστή και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του οργανισμού για την εφαρμογή του κατάλληλου διαιτολογίου και των επαρκών αναγκαίων προμηθειών.
 • Καταρτίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης και ατομικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τον συντονιστή του Κ.Φ.Α.Α. και την εποπτεία διατροφολόγου.
 • Επιμελείται της ασφαλούς και υγιεινής διατήρησης των τροφίμων στους κατάλληλους χώρους, με τους κατάλληλους κανόνες καθαριότητας, θερμοκρασίας και έγκαιρης κατανάλωσης.
 • Επιμελείται της άριστης καθαριότητας του χώρου, των ηλεκτρικών συσκευών και των σκευών παρασκευής των τροφίμων, όπως και των ντουλαπιών φύλαξής τους.
 • Προετοιμάζει έγκαιρα και με επιμέλεια τα καθημερινά γεύματα των φιλοξενούμενων σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες οδηγίες, ενώ σε συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κ.Φ.Α.Α. λαμβάνει υπόψη τις διατροφικές/πολιτισμικές συνήθειες των παιδιών και τις εκφρασμένες προτιμήσεις τους, πάντα στο πλαίσιο του εφικτού.
 • Ετοιμάζει τα ενδιάμεσα μικρο-γεύματα, τα οποία παραλαμβάνουν τα παιδιά για το σχολείο τους.
 • Επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια για την κατάσταση ασθενούς φιλοξενούμενου, εφαρμόζοντας την υποδεικνυόμενη διατροφή.
 • Καταγράφει τις προμήθειες και τις ελλείψεις της κουζίνας σε αναλώσιμα υλικά και εργαλεία και υποβάλει αναφορά στον συντονιστή του Κ.Φ.Α.Α.
 • Εκπαιδεύει στις βασικές αρχές μαγειρικής τα ενδιαφερόμενα παιδιά και μετά από απόφαση της ομάδας προσωπικού, εφόσον αυτό είναι προς όφελος των συγκεκριμένων παιδιών και δεν παρεμποδίζονται οι βασικές εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

Ο/Η Υπάλληλος :

 • Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
 • Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του Κ.Φ.Α.Α. και των όσων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις
 • Αναφέρεται στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Συντονιστή του Κ.Φ.Α.Α.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο/δίπλωμα σχολής μαγειρικής
 • Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον ένα (1) έτος σε θέσεις εργασίας συναφείς με τον τίτλο σπουδών

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα (επίπεδο Α1/Α2).
 • Προηγούμενη εμπειρία ενασχόλησης με την ομάδα στόχου ή/ και με ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
 • Γνώση μίας ή περισσοτέρων από τις εξής γλώσσες/διαλέκτους: Γερμανικά, Ιταλικά, Αραβικά, Φαρσί, Νταρί, Ουρντού / Παστού, Σομάλι
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Internet) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω μέσω της πλατφόρμας Indeed:

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 25/02/2024, ήτοι 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία) κριτηρίων,

1) Γνώση βασικής ξένης γλώσσας (Καλή γνώση = 3 Α1/Α2, Πολύ καλή = 6 Β1 ή C1, Κατά μέγιστο 12 βαθμοί)

2) Γνώση μίας ή περισσοτέρων από τις εξής γλώσσες/διαλέκτους: Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί, Νταρί, Ουρντού / Παστού, Σομαλί (Καλή γνώση = 2 Β2, Πολύ καλή = 4 C1, Κατά μέγιστο 8 βαθμοί)

3) Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Internet) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα (10 βαθμοί)

4) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης: Σημ: δεν βαθμολογείται το 1 έτος υποχρεωτικής εμπειρίας για κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων της θέσης (ως 2 έτη 5, ως 5 έτη 10, Πάνω από 5 έτη 15 βαθμοί)

5) Συνέντευξη (Μέχρι 35 βαθμοί)

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Back to voices

Share article