Αθήνα, 09/04/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΜΑΛΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η «The Home Project» (ΤΗΡ), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπου παρέχονται ολιστικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 2021-2027, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του έργου είναι η λειτουργία Δομών στο πλαίσιο των οποίων θα προσφέρονται υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, όπως ανάγκες σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, καθώς και υλικής, ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η «The Home Project» προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Διερμηνέα Σομάλι πλήρους απασχόλησης στην Αττική.

Το επιλεχθέν άτομο θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης. Ο εργαζόμενος/η θα εργάζεται σε κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου και αργιών), κατά την πρωινή ή απογευματινή βάρδια του Κ.Φ.Α.Α.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:

Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των φιλοξενούμενων του Κ.Φ.Α.Α. και της διεπιστημονικής ομάδας μέσω της διερμηνείας ή/και της μετάφρασης σε γλώσσα που κατανοεί ο κάθε ασυνόδευτος ανήλικος, προφορικά ή/και γραπτά.
Διευκολύνει την επικοινωνία των ανηλίκων με δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες και τοπικούς φορείς με τους οποίους έρχονται σε επαφή.
Κάνει ακριβή και αληθή διερμηνεία με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, χωρίς παρερμηνείες και προσωπικές εκτιμήσεις.
Έχει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, την υποχρέωση δηλαδή να μην κοινοποιεί σε τρίτους οποιασδήποτε προσωπική πληροφορία των επωφελουμένων.
Διερμηνεύει πάντα σε πρώτο πρόσωπο.
Δεν αποκρύπτει πληροφορίες από τα μέλη της οργάνωσης.
Δεν αποκτά φιλικές σχέσεις με τους επωφελούμενους εντός και εκτός των χώρων των Κ.Φ.Α.Α..
Συμμετέχει στις εποπτικές συναντήσεις της Οργάνωσης.


Ο/Η Διερμηνέας:

Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του Κ.Φ.Α.Α. και των όσων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού.
Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις.
Αναφέρεται στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Συντονιστή του Κ.Φ.Α.Α.


Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:

Πολύ καλή γνώση της γλώσσας που μιλούν οι φιλοξενούμενοι ανήλικοι (Γνώση Σομαλικών)
Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2).


Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα:

Προηγούμενη συναφή επαγγελματική εμπειρία ή πιστοποίηση ή κατάρτιση
Γνώση μίας ή περισσοτέρων από τις εξής γλώσσες/διαλέκτους: Αραβικά, Φαρσί, Ελληνικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Νταρί, Ουρντού / Παστού
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή/και τίτλους σπουδών ειδικότητας πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ


Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω μέσω της πλατφόρμας Indeed:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.


Καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 09/05/2024, ήτοι 30 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία) κριτηρίων

1) Γνώση βασικής ξένης γλώσσας πέραν των Αγγλικών [από τις γλώσσες που ορίζονται ως επιθυμητές στην περιγραφή της θέσης] (Καλή γνώση = 2 Β2, Πολύ καλή = 4 C1, Κατά μέγιστο 12 βαθμοί)

2) Γνώση χειρισμού Η/Υ (4 βαθμοί χωρίς πτυχίο, 8 βαθμοί με πτυχίο)

3) Προηγούμενη συναφή επαγγελματική εμπειρία ή πιστοποίηση ή κατάρτιση (2 βαθμοί για κάθε εξάμηνο σχετικής εμπειρίας μέχρι σύνολο 20 βαθμών για 10 εξάμηνα εμπειρίας)

4) Συνέντευξη (Μέχρι 35 βαθμοί)

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Back to voices

Share article